• +31 (515) 755 561
  • business@customrepair.nl
ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedrijf: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verkoper handelt
in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit en
* lid is van Techniek Nederland, of
* aangesloten is bij een commerciële samenwerkingsorganisatie
van bedrijven die lid is van Techniek Nederland.
Klant: de wederpartij van het bedrijf
Consument: de natuurlijke persoon die als koper handelt voor doeleinden
buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
Geschillencommissie Elektro: Geschillencommissie Elektro, Postbus 90.600, 2509 LP Den
Haag (www.degeschillencommissie.nl).
1. Op de overeenkomst tussen het bedrijf en een koper, waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De AVED 2017 zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is
overeengekomen.
ARTIKEL 2 - KLACHTOMSCHRIJVING
Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgifte bon zijn omschreven.
ARTIKEL 3 - PRIJS
De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren,
de voorrijdkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de
gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden,
alles inclusief BTW.
ARTIKEL 4 - AFGIFTEBON
De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de
reparatie. Indien en voor zover mogelijk vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de
reparatiekosten. Indien geen raming van de reparatiekosten valt te geven, vermeldt de
afgiftebon in ieder geval het uurtarief en voor zover van toepassing de ophaal- en
terugbezorgkosten plus de verzend- en administratiekosten.
ARTIKEL 5 - STOPPEN OF DOORGAAN
Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals
vermeld op de afgiftebon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere
prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de
klant. Wanneer de afgiftebon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan
worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil
laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
ARTIKEL 6 - STOPPEN
De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door het bedrijf en betaalt dan de
onderzoekskosten zoals vermeld op de afgiftebon. Het bedrijf stelt vervolgens het product
weer ter beschikking van de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.
4
ARTIKEL 7 - VOORTGANG REPARATIE
Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen
door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant
hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze het bedrijf niet houden aan de opgegeven
reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 8 - VERVANGEND PRODUCT
Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over
een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.
ARTIKEL 9 - UITVOERING
1. Het bedrijf zal de werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.
2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd dat het product daarna weer
volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
3. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt het bedrijf de vervangen onderdelen ter
beschikking aan de klant.
ARTIKEL 10 - REPARATIEBON
Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de
verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.
ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID
Het bedrijf is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en
accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het
moment dat de klant het product weer ophaalt.
ARTIKEL 12 - GARANTIE
Het bedrijf geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 3 maanden op de
reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de
klant. Op schoonmaak- cq onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten
met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de afgiftebon
uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
ARTIKEL 13 - VOLGENDE REPARATIE
Wanneer binnen 3 maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in
artikel 2 terugkeren, doet het bedrijf een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie
niet zijn vervangen in rekening gebracht.
Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan
worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 3 aan de klant
doorberekend.
Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan
maken op ontbinding van de overeenkomst in geval van een ernstige tekortkoming bij een
eerdere reparatie.
Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
5
ARTIKEL 14 - NIET AFGEHAALDE PRODUCTEN
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke of elektronische mededelingen door het bedrijf
aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden
heeft nagelaten het product op te halen, heeft het bedrijf het recht dit product te verkopen en
te leveren aan een derde.
Als het product een waarde heeft van € 100 of meer, dan gebeurt de derde mededeling per
aangetekende brief in plaats van per gewone post of langs elektronische weg.
Het bedrijf mag het door de klant aan hem verschuldigde bedrag verhalen op de opbrengst
van de verkoop.
Als de verkoopopbrengst het door de klant aan het bedrijf verschuldigde bedrag overtreft, dan
rust op het bedrijf de verplichting het saldo, indien mogelijk, aan de klant te voldoen.
ARTIKEL 15 - GESCHILLENCOMMISSIE ELEKTRO
1. Geschillen tussen de consument en het bedrijf over de totstandkoming of uitvoering van
de overeenkomst met betrekking tot de door het bedrijf te leveren of geleverde
diensten of zaken, kunnen zowel door de consument als door het bedrijf aanhangig
worden gemaakt bij de Geschillencommissie Elektro.
2. De Geschillencommissie Elektro neemt een geschil slechts in behandeling, indien de
consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij het bedrijf heeft ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de
datum waarop de consument de klacht bij het bedrijf indiende, schriftelijk of in een
andere door de Geschillencommissie Elektro te bepalen vorm bij de Geschillencommissie
Elektro aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument het geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie
Elektro, dan is het bedrijf aan deze keuze gebonden. Indien het bedrijf het geschil bij de
Geschillencommissie Elektro aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of
in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij
daarmee akkoord gaat. Het bedrijf dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil bij de gewone rechter
aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie Elektro doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie Elektro
gebeurt in de vorm van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de Geschillencommissie Elektro is bevoegd van
een geschil tussen de consument en het bedrijf kennis te nemen.
ARTIKEL 16 - GESCHILLENCOMMISSIE ELEKTRO
Voor geschillen die worden voorgelegd aan de rechter, is de rechtbank in het arrondissement
van het bedrijf bevoegd.
ARTIKEL 17 - NAKOMINGSGARANTIE
1. Techniek Nederland staat ten opzichte van de consument garant voor de nakoming door
het bedrijf van het bindend advies van de Geschillencommissie Elektro.
2. De nakomingsgarantie wordt opgeschort als het bedrijf of de consument het bindend
advies binnen twee maanden na de verzending daarvan door de Geschillencommissie
Elektro ter vernietiging aan de rechter voorlegt.
3. De nakomingsgarantie herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in
stand is gebleven en het vonnis, waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
4. Voor de nakomingsgarantie van Techniek Nederland geldt een limiet van hoogstens €
2.750 per bindend advies.
6
5. Techniek Nederland geeft uitvoering aan de nakomingsgarantie onder voorwaarde dat
de consument zijn vordering op het bedrijf tot hoogstens het uit te keren bedrag
overdraagt aan Techniek Nederland.
6. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging
van het bedrijf geldt de nakomingsgarantie van Techniek Nederland niet, tenzij de
Geschillencommissie Elektro het geschil ter zitting heeft behandeld en een einduitspraak
heeft gedaan voor de datum van verlening van surseance van betaling, van kracht
worden van de schuldsanering, verklaring in staat van faillissement dan wel beëindiging
van de bedrijfsactiviteiten.
7. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging
van het bedrijf bedraagt het totaal door Techniek Nederland op basis van de
nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren bedrag hoogstens € 10.000 per
bedrijf. De afhandeling door Techniek Nederland van de beroepen van consumenten op
de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst van het schriftelijke
beroep op de nakomingsgarantie.